การตั้งค่าเริ่มต้นของบริการในหน้าจัดการ(Initial set up of services in control panel) (6)